Швидкі гроші

Загальні умови кредитування

Кому надається кредит

Клієнт має депозит «Строковий» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів

Валюта кредиту гривня (UAH)
Сума кредиту в розмірі до 80% від суми розміщених Позичальником в Банку вкладів (депозитів), але не менше ніж 4 000,00 грн та не більше 49 000 ,00грн .
Строк кредитування

Має бути на один робочий день коротший за строк розміщення Позичальником вкладу (депозиту) «Строковий» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів, але не більше 545 днів.

Процентна ставка

фіксована на календарний рік, з щорічним переглядом (переглядається уповноваженим органом Банку не рідше одного разу на рік – рекомендується протягом липня/серпня місяця).

Розмір % ставки 22% річних
Комісія за видачу кредиту не тарифікується
Забезпечення Без забезпечення.
Порука Укладення договорів поруки не передбачено.
Страхування  Укладення договорів страхування не передбачено.

 

 

Процентні ставки та комісії за кредитним продуктом для фізичних осіб

Назва послуги та операції Банку Порядок оплати (договірне списання) Тариф
Тариф за надання Кредиту
 за надання Кредиту   Разово до надання кредитних коштів. Від суми кредиту.  не тарифікується
 Тариф за внесення змін до умов Кредитного договору
 за пролонгацію Кредитного договору  Разово при пролонгації кредитного договору. Від суми кредиту, що пролонгується. не тарифікується
 за внесення змін до умов Кредитного договору за ініціативою Позичальника  Разово від суми ліміту заборгованості на момент внесення змін. За кожне внесення змін.  не тарифікується
Інші комісії
за надання довідок (за кожну довідку) - 120 грн.
за оформлення дублікату Кредитного договору, договору застави,
інших супутніх договорів (за один примірник)
- 300 грн.Вимоги до Позичальника:

 1. Фізична особа, яка розмістила грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки за банківським продуктом вклад (депозит) «Строковий» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів).
 2. Наявність поточного рахунку з використанням ЕПЗ  відкритого в Банку (тарифний пакет «Депозитний») на який зараховуються проценти за вкладом (депозитом) та зараховується сума вкладу (депозиту), після закінчення його строку розміщення.
 3. Вік від 18 років до 60 років (на момент укладення  Договору про надання кредиту у формі Овердафту.
 4. Термін кредитування має бути менше на один робочий день від строку розміщеня вкладу (депозиту) «Строковий» в національній валюті, з щомісячною виплатою процентів.
 5. При розрахунку фінансового стану Позичальника визначено клас «1», «2», «3», «4», «5».
 6. Відсутня негативна кредитна історія.
 7. Відсутність простроченої заборгованості з будь-яких зобов’язань перед Банком та відсутність простроченої заборгованості за кредитами перед іншими банками.
 8. Заборгованість за активними операціями перед  Банком знаходиться в межах лімітів/обмежень встановлених у Банку.

 


1.Анкета-заява на встановлення ліміту Овердрафту;
2.Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (відповідно до вимог законодавства України та  програм і правил з питань здійснення фінансового моніторингу в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»);
3.Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (копія довідки).
   
     Даний документ не пред'являється, якщо в паспорті цієї особи:
 • внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
 • територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • територіальними підрозділами Державної міграційної служби України унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії.Строк ухвалення 
попереднього рішення 
щодо відповідності 
Клієнта вімогам Продукту 
До 40 хвилин з моменту подання Позичальником (який не є  пов’язаною особою Банку) заяви на встановлення ліміту Овердрафту. 
До 3 (трьох) робочих днів з дня подання Позичальником, який є пов’язаною особою Банку, заяви на встановлення ліміту Овердрафту.
Попередня перевірка працівником
Центру операційної підтримки
Перевірка наявності у Клієнта вкладу (депозиту), на який поширюються умови цього Паспорту.
Строк вкладу (депозиту) має бути більшим на один робочий день від строку кредитування за Кредитним договором. 
Сума овердрафту відповідає вимогам Продукту.
Порядок нарахування процентів

Проценти за користування Овердрафтом нараховуються щоденно на залишок заборгованості, від дня надання кредитних коштів до дня, який передує їх поверненню. Проценти за Овердрафтом нараховуються в межах строку безперервного користування Овердрафтом, та/або до строку фактичного погашення Овердрафту.

При розрахунку процентів враховується день виникнення заборгованості за Овердрафтом і не враховується день, в який наступає фактичне погашення заборгованості за Овердрафтом
Порядок повернення Овердрафту  та сплати процентів

Погашення процентів за користування Овердрафтом:

- щомісяця першого числа місяця, наступного за місяцем нарахування процентів та в день настання строку погашення Овердрафту  (в день зарахування на  поточний рахунок з використанням ЕПЗ (тарифний пакет «Депозитний») процентів за вкладом (депозитом);

Погашення основного боргу:

-  в день настання строку погашення Овердрафту /в кінці строку дії Кредитного договору.  
Порядок погашення  заборгованості за Овердрафтом

Погашення Овердрафту та процентів відбувається шляхом поповнення поточного рахунку з використанням ЕПЗ (тарифний пакет «Депозитний») |счет-фактуры|відповідно до режиму функціонування рахунку|счет-фактуры||средства| у вигляді надходження суми вкладу (депозиту), нарахованих процентів за таким вкладом та/або інших надходжень на поточний рахунок з використанням ЕПЗ, викладених у відповідному Кредитному договорі  та/або Договорі приєднання до Публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Банк має право списати кошти з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в Банку, в рахунок погашення процентів, комісій, неустойки (пені, штрафи) та/або основного боргу за Овердрафтом у випадку порушення Позичальником строків сплати зазначених платежів, якщо це передбачено умовами Кредитного договору та/або Публічним договором.
Черговість погашення кредитної заборгованості за Овердрафтом

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Овердрафтом у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Овердрафту та прострочені проценти за користування Овердрафтом;

2) у другу чергу сплачуються сума Овердрафту та проценти за користування Овердрафтом;

3) у третю чергу сплачуються комісії, неустойка та інші платежі відповідно до Кредитного договору.
Дострокове повернення Овердрафту 

Погашення Овердрафту та процентів відбувається шляхом поповнення поточного рахунку з використанням ЕПЗ (тарифний пакет «Депозитний») |счет-фактуры|відповідно до режиму функціонування рахунку|счет-фактуры||средства| у вигляді надходження суми вкладу (депозиту), нарахованих процентів за таким вкладом та/або інших надходжень на поточний рахунок з використанням ЕПЗ, викладених у відповідному Кредитному договорі  та/або Договорі приєднання до Публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (далі – Публічний договір). |счет-фактуры|

Банк має право списати кошти з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в Банку, в рахунок погашення процентів, комісій, неустойки (пені, штрафи) та/або основного боргу за Овердрафтом у випадку порушення Позичальником строків сплати зазначених платежів, якщо це передбачено умовами Кредитного договору та/або Публічним договором.
Порядок погашення кредитної заборгованості

Погашення Кредиту та сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом внесення готівкових коштів/перерахування безготівкових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені у Кредитному договорі, з подальшим списанням коштів з такого рахунку на рахунки кредитної заборгованості (виконуючи встановлену черговість погашення) на дату погашення кредитної заборгованості. |счет-фактуры|

Банк має право списати кошти з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в Банку, в рахунок погашення заборгованості по процентам, комісіям, неустойки (пені, штрафи) та/або основного боргу за Кредитом у випадку порушення Позичальником строків сплати зазначених платежів, якщо це передбачено умовами Кредитного договору та/або Публічним договором.
Черговість погашення кредитної заборгованості за Кредитом

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Кредитом, процентами, комісіями, штрафними санкціями  у повному обсязі,  ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за користування Кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума Кредиту та проценти за користування Кредитом;

3) у третю чергу сплачуються комісії,  штрафні санкції, неустойка та інші платежі відповідно до умов Кредитного договору.
 
Дострокове повернення Кредиту 

 

Дострокове погашення - дозволене.

При повному достроковому погашенні з метою закриття Кредитного договору Позичальник повинен сплатити суму фактично отриманого/використаного Овердрафту, проценти, нараховані до дати фактичного повного погашення, та інші платежі (за наявності), неустойку (пені, штрафи) згідно умов Кредитного договору та підписати Договір про внесення змін та доповнень до Кредитного договору.
Пролонгація строку  Овердрафту Пролонгація – заборонена.

Штрафні санкції за невиконання / неналежне виконання умов Кредитного договору

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення Позичальником зобов’язань за Кредитним договором не може перевищувати половини суми встановленого ліміту Овердрафту.

Пеня за невиконання зобов’язань щодо повернення Овердрафту та процентів за користування ним

Подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочених зобов’язань за Овердрафтом, розрахована за кожен день прострочення платежу, але не більше за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Штрафи за порушення умов Кредитного договору:

за неподання або несвоєчасне подання Банку інформації та/або відповідних документів, в разі зміни інформації та/або документів, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин.

1,00 грн.

(за кожне порушення)

   
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділень Банку.

Телефон: (044) 559-23-18(044) 291-11-85.

Інформаційний центр: 0 (800) 50 12 73.