Кредит на освіту

Загальні умови кредитування

Кому надається кредит

Кредитні кошти надаються виключно на оплату за навчання в навчальних закладах, які мають офіційну акредитацію в Україні.

 

(підставою є відповідний документ наданий  Позичальником, якій він отримав в Навчальному закладі).

Сума кредиту

Мінімальна – 3,0 тис. грн.

Максимальна – 49,0 тис. грн.

Валюта кредиту гривня (UAH)
Авансовий внесок від 0,00% до 75,00% від вартості навчання (за вибором Позичальника)
Строк кредитування

від 1 семестру до 60 місяців  відповідно до Кредитної лінії, кожний окремий кредит (транш) надається шляхом укладання додаткової угоди строком до 12 міс (один навчальний рік або семестр).

Строк визначається правилами оплати, затвердженими в  Навчальному закладі відповідно до умов цього Кредитного продукту.  

Погашення кредиту до надання нового траншу.

Процентна ставка

фіксована на календарний рік, з щорічним переглядом (переглядається уповноваженим органом Банку не рідше одного разу на рік – рекомендується протягом липня/серпня місяця).

Розмір % ставки від 25% до 32% річних
Комісія за видачу кредиту 1,00% від суми кредиту
Забезпечення Відсутнє
Порука Додатково дозволена фінансова порука. За умови недостатності доходів Позичальника обов'язкове надання фінансової поруки платоспроможної особи. У разі документального підтвердження та достатності платоспроможності Позичальника - Порука може бути відсутньою.
Страхування  Відсутнє

 

Щорічно підтвердження доходів Позичальником – ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

Для цього Кредитного продукту обов‘язковою умовою є відкриття поточного рахунку з використанням ЕПЗ та підключення до послуги «Інтернет-банкінг для фізичних осіб» в Банку.

Процентні ставки та комісії за кредитним продуктом для фізичних осіб

Назва послуги та операції Банку Порядок оплати (договірне списання) Тариф
Тариф за надання Кредиту
 за надання Кредиту (траншу)  Разово до надання кредиту (траншу). Від суми кредиту (траншу).  1,00%
 Тариф за внесення змін до умов Кредитного договору
 за пролонгацію Кредитного договору/траншу  Разово при пролонгації кредитного договору/траншу. Від суми кредиту/траншу, що пролонгується.  1,00%
 за внесення змін до умов Кредитного договору за ініціативою Позичальника  Разово від суми ліміту заборгованості на момент внесення змін. За кожне внесення змін.  1,00%
Інші комісії
за роботу з державними реєстрами - не тарифікується
за надання довідок (за кожну довідку) - 120 грн.
за оформлення дублікату Кредитного договору, договору застави, інших супутніх договорів (за один примірник) - 300 грн.Вимоги до Позичальника:

1. Є резидентом України.

2. Планує навчатись за рахунок кредитних коштів.

3. Наявність реєстрації постійного місця проживання, підтвердженого відповідною відміткою про реєстрацію в паспорті громадянина України (обмеження – наявність реєстрації в АР Крим або непідконтрольній українській владі території Донецької, Луганської областей).

4. Вік від 20 років (на момент укладання Договору про надання кредиту). Можливе надання кредиту особі від 18 років, з обов‘язковою порукою (фінансовою).

4. Кінцевий термін дії кредитного договору – до досягнення Позичальником та/або Поручителем (фінансовим) 65 років.

5. Відсутня негативна кредитна історія.


1.Паспорт Позичальника/Поручителя;
2.Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) Позичальника/Поручителя;
3.Документи, що підтверджують доходи Позичальника/Поручителя (довідка) не менше ніж за останні 6 місяців.
   Щорічно підтвердження доходів Позичальником – ОБОВ'ЯЗКОВЕ!
4.Заява Позичальника;
5.Анкета Позичальника ( у разі необхідності Поручителя);
6.Копія Договору про оплатне навчання (засвідчується працівником Банку).
 

Банк має право запитувати інші документи. 

Наявність згоди на отримання Кредиту в Банку/надання поруки (фінансової) від іншого з подружжя Позичальника/Поручителя (фінансового) або особи, з якою Позичальник/Поручитель (фінансовий) проживає однією сім’єю без реєстрації шлюб, або заяви Позичальника/Поручителя (фінансового) про відсутність фактичних шлюбних відносин  - обов‘язкова.


Строк ухвалення
попереднього рішення
щодо відповідності
Клієнта вімогам Продукту 
Протягом 10 хвилин (розрахунок зі слів клієнта). Здійснюєтся працівником Банку у відділеннях, Головному офісі або на офіційному сайті Банку
Надання гарантійного листа
при ухваленні попереднього рішення про можливість видачі Кредиту
Здійснюється Уповноваженою особою Банку у разі її наявності та наданні відповідних повноважень (призначена Правлінням Банку)
Спосіб перерахування кредитних коштів Кредитні кошти надаються шляхом безготівкового перерахування з позичкового рахунку на поточний рахунок з використанням  ЕПЗ Позичальника, відкритий в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», з подальшим перерахуванням на поточний рахунок Навчального закладу. Здійснюється при наданні Банком кожного траншу при цьому присутність в Банку Позичальника обов‘язкова.
Метод нарахування процентів При нарахуванні процентів за Кредитним продуктом застосовується метод «факт/360» (до розрахунку береться фактична кількість календарних днів місяця та фіксована кількість днів року)
Порядок нарахування процентів Проценти за користування Кредитом нараховуються на залишок заборгованості, від дня надання кредитних коштів до дня, який передує їх  фактичному поверненню. При розрахунку процентів враховується день виникнення заборгованості за Кредитом і не враховується день, в який наступає фактичне погашення заборгованості за Кредитом.
Порядок повернення Кредиту та сплати процентів

Повернення Кредиту, сплата нарахованих процентів, комісій (за наявності) здійснюється щомісячно за стандартною схемою (диференційовані платежі) (щомісячні платежі за Кредитом складаються з погашення рівномірними частинами суми основного боргу за кредитом і процентів, нарахованих на фактичний залишок заборгованості за Кредитом) згідно Графіку.

Сплата процентів за користування Кредитом:

- щомісяця до 15-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування процентів та в день настання строку повернення Кредиту;

Погашення основного боргу:

- щомісяця до 15-го числа місяця, наступного за місяцем  користування  у розмірі не менше ніж визначено Графіком та в повній сумі заборгованості в день настання строку повного повернення Кредиту.

Дата погашення кредитної заборгованості

Дата погашення кредитної заборгованості,  сплата нарахованих процентів, комісій (за наявності) - 15 число кожного місяця, наступного за звітним, та в останній день користування Кредитом.

В разі, якщо дата погашення кредитної заборгованості,  сплата нарахованих процентів, комісій (за наявності)  припадає на вихідний (святковий)/неробочій день, то погашення Кредиту, сплата нарахованих процентів, комісій здійснюється не пізніше наступного робочого дня.
Порядок погашення кредитної заборгованості

Погашення Кредиту та сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом внесення готівкових коштів/перерахування безготівкових коштів на рахунок, реквізити якого зазначені у Кредитному договорі, з подальшим списанням коштів з такого рахунку на рахунки кредитної заборгованості (виконуючи встановлену черговість погашення) на дату погашення кредитної заборгованості. |счет-фактуры|

Банк має право списати кошти з будь-якого рахунку Позичальника, відкритого в Банку, в рахунок погашення заборгованості по процентам, комісіям, неустойки (пені, штрафи) та/або основного боргу за Кредитом у випадку порушення Позичальником строків сплати зазначених платежів, якщо це передбачено умовами Кредитного договору та/або Публічним договором.
Черговість погашення кредитної заборгованості за Кредитом

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Кредитом, процентами, комісіями, штрафними санкціями  у повному обсязі,  ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за користування Кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума Кредиту та проценти за користування Кредитом;

3) у третю чергу сплачуються комісії,  штрафні санкції, неустойка та інші платежі відповідно до умов Кредитного договору.
 
Дострокове повернення Кредиту 

Дострокове погашення - дозволене.

Позичальник має право достроково (частково або в повному обсязі) повернути Кредит без застосування з боку Банку  неустойки (штрафів, пені  та сплати комісійної винагороди за дострокове повернення Кредиту.

При повному достроковому поверненні Кредиту Позичальник повинен сплатити проценти, нараховані до дати фактичного повного повернення Кредиту, та інші платежі (за наявності), неустойку (штрафи, пені,) згідно з умовами Кредитного договору.
Штрафні санкції за невиконання / неналежне виконання умов Кредитного договору Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахованих за порушення Позичальником зобов’язань за Кредитним договором не може перевищувати половини суми Кредиту
Пеня за невиконання зобов’язань щодо повернення Кредиту та процентів за користування ним

Подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочених зобов’язань за Кредитом, розрахована за кожен день прострочення платежу, але не більше за 15 відсотків суми простроченого платежу.

Штрафи за порушення умов Кредитного договору:

за неподання або несвоєчасне подання Банку інформації та/або відповідних документів, в разі зміни інформації та/або документів, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин.

1000,00 грн.

(за кожне порушення)
За більш детальною інформацією звертайтесь до відділень Банку.

Телефон: (044) 559-23-18(044) 291-11-85.

Інформаційний центр: 0 (800) 50 12 73.